(ភាសាខ្មែរ) ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤

28-09-2022
(ភាសាខ្មែរ) តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? រួសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមដ...

AYEC Series of Events: Digital Upskilling Across ASEAN

20-04-2022
* English Below * តើអ្នកមានមានបំណងបង្កើនជំនាញឌីជីថលមែនទេ? ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី បង្កើនជំនាញឌីជីថលនៅទូទា...

Access to Finance Program

23-03-2022
Please register for the launch of the “Access to Finance” program to learn more about the financial marke...

“Covid-19 Business Recovery Pathways” discussion series, “Perspective from Financial Institutions”!

13-09-2021
Under the Covid-19 Business Recovery Pathways discussion series, the Young Entrepreneur Association of Cambodia, The ...