កិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” ក្រោមប្រធានបទ «ទស្សនៈពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ»

13-09-2021
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី «មគ្គុទេសក៍ស្តារអាជីវកម្មក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩” សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សមាគមធ...