(ភាសាខ្មែរ) ជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្ម លើកទី៤

28-09-2022
(ភាសាខ្មែរ) តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? រួសរាន់ឡើងចុះឈ្មោះចូលរួមដ...

AYEC Series of Event: Digital Upskilling Across ASEAN

29-07-2022
Are you a woman entrepreneur or working to support them upgrade their digital skills? Join us live on 11th August 20...

AYEC Series of Events: Digital Upskilling Across ASEAN

20-04-2022
* English Below * តើអ្នកមានមានបំណងបង្កើនជំនាញឌីជីថលមែនទេ? ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី បង្កើនជំនាញឌីជីថលនៅទូទា...

Digital Upskilling Across ASEAN

11-04-2022
The ASEAN Young Entrepreneurs Council (AYEC) is pleased to host a series of webinars around the central theme of R...

Access To Finance Program

02-04-2022
Phnom Penh: On the morning of April 1, 2022, the Cambodian Young Entrepreneurs Association, the Cambodian Banking Ass...

1st CEO Gathering 2022 under the theme “New Investment Law”

02-04-2022
March 31, 2022 – Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) organizes the first CEO Gathering 2022 unde...

Orientation Meeting for Cohort 2

31-03-2022
Phnom Penh: On the morning of Tuesday, March 29, 2022, the Cambodian Young Entrepreneurs Association and project imp...

Distinguished Private Entrepreneurship Award 2021

30-03-2022
On the morning of March 18, 2022, at the ISI GROUP, a delegation of the Cambodian Young Entrepreneurs Association led...

Access to Finance Program

23-03-2022
Please register for the launch of the “Access to Finance” program to learn more about the financial marke...

Distinguished Public Entrepreneurship Award 2021

21-03-2022
In the afternoon of March 4, 2022, at the National Bank of Cambodia, Lok Chumteav Dr. Chea Serey, Assistant Governor ...

Distinguished Social Entrepreneurship Award 2021

21-03-2022
In the afternoon of March 11, 2022, at the Asian Vision Institute, the Young Entrepreneurs Association of Cambodia, l...

Results of the Covid-19 Early Impact Survey

22-06-2020
YEAC COVID19 BUSINESS IMPACT VF