ហិរញ្ញប្បទាន​ពិសេស​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជាតាម​រយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម

20-03-2020
នៅថ្ងៃទី ១៦ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម បានប្រារពធ្វើសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ខ...

ជំនួបអាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ រៀប​ចំ​ដោយ​សមាគមសហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង​កម្ពុជា

23-01-2020
សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) បានរៀបចំកម្មវិធី អាហារថ្ងៃត្រង់នាយកប្រតិបត្តិ (CEO Lunch) លើក​ទី ១ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២...

កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) និង​ផ្នែកឯកជននៃ​សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

02-01-2020
កិច្ចពិភាក្សាក្រុមបច្ចេកទេសនៃយន្តការភាពជាដៃគូរគយ-ផ្នែកឯកជន រវាង​អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ (អគរ) ដែលដឹកនាំដោយ លោកឯកឧត្...

Finance and Tax Training & Coaching for MSMEs

22-10-2019
This training workshop will be structure to allow micro and small business to understand basic concept and informatio...

CYEA Awards Night

22-10-2019
Cambodian Young Entrepreneur Award (CYEA) is the flagship national level initiative founded in 2015 and managed by Ju...

Business Information Center to Expedite Business Growth in Cambodia

22-10-2019
PHNOM PENH, Cambodia – August 3, 2017 – The Young Entrepreneurs Association of Cambodia (YEAC) in partnership  the Ca...

2nd ASEAN Young Entrepreneurs Carnival

22-10-2019
The ASEAN Young Entrepreneurs Carnival is a celebration of ideas and the role of the young in creating a better futur...

ASEAN Business Awards 2017

22-10-2019
The ASEAN Business Awards (ABA) was launched on 2007 by the ASEAN Business Advisory Council to give recognition to en...

Global Entrepreneurship Week (GEW)

22-10-2019
Date: 3rd Week of November Objectives: To celebrate the innovators and job creators, intimate networks, connect to po...

CEO – Lunch (Breakfast)

22-10-2019
Date: Monthly on Thursday of 3rd Week (11:30am -2:00pm)Objectives: To bring up together all members to share experien...