មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអាជីវកម្ម មានគោលបំនងដើម្បីរួមចំនែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និរន្តរភាព និង ភាពប្រកួតប្រជែង របស់សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម កម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះ និងជួយបងើ្កនតំលាភាព និង ប្រសិទ្ធភាព ទាក់និងការអនុវត្តន៍ច្បាប់ និង បទបញ្ញាត្តិ សំរាប់ស្ថាប័នឯកជន។ ជាមួយគ្នានេះដែរ មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអាជីវកម្ម និងប្រើជាវេទិកា សំរាប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការទទួលបាននូវពត៌មានមួយជាក់លាក់ របស់សហគ្រាសធុនតូច-មធ្យម កម្ពុជា ជាពិសេសទាក់ទងទៅនិង ផ្លូវច្បាប់ និង បទបញ្ញាត្តិ រួមមាន ការចុះបញ្ជីា, អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម និងពត៌មានលើដំណើរការអាជីវកម្មដូចជា៖ ឳកាសទីផ្សារ, សេវាកម្ម អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម, ហរិញ្ញប្បទាន, ការបណ្តុះបណ្តាល និង បណ្តាញទំនាក់ទំនង។ ហើយដើម្បីសំរេច អោយបាននូវសមិទ្ធផលទាំងនេះ និងដំណើរការមួយដែលមាននិរន្តរភាព មជ្ឈមណ្ឌលនេះ ត្រូវធើ្វការជាយុទ្ធសាស្រ្ត ជាមួយដៃគូរសំខាន់ៗ ដើម្បីប្រមែប្រមូលនូវ ធនធាន, ការស្រាវជ្រាវ, ពត៌មាន និង បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។