គ្រោងផែនការអាជីវកម្ម

ឧបករណ៍នេះផ្តល់ជូននូវបញ្ជីនៃប្រធានបទសំខាន់ៗដើម្បីរួមបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែយកលំនាំតាមវាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រភេទអតិថិជនផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកផ្តល់ជូន។ វាមានព័ត៌មានអប្បបរមាដែលតម្រូវដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីវាយតម្លៃ ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី អាជ្ញាធរពន្ធដារ និងវិនិយោគិនដែលមានសក្តានុពល។

សេចក្តីសង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេបរបស់អ្នកគឺជាផ្ទាំងរូបនៃផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងមូល ហើយប៉ះពាល់លើ រាល់ប្រវត្តិ និងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ការពិពណ៌នាក្រុមហ៊ុន

ការពិពណ៌នាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងអាជីវកម្ម របស់អ្នកពីអ្នកដ៏ទៃ និងពីទីផ្សារដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្តល់ជូន។

ការវិភាគទីផ្សារ

វាផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម ដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយរួម ទាំងនិន្នាការឧស្សាហកម្ម ជាអ្នកដើរតួសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងការប៉ាន់ប្រមាណការលក់ ឧស្សាហកម្ម។ ការពិនិត្យលើទីផ្សារគោលដៅចម្បងសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកគួរ តែត្រូវបានផ្តល់ជូនរួមទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ប្រជាសាស្រ្ត តម្រូវការទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក និងរបៀបដែលតម្រូវការទាំងនេះកំពុងត្រូវបានបំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ការស៊ើបអង្កេតលើដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលរបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានរួម បញ្ចូលជាមួយនឹងការវាយតម្លៃពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេ និងការវិភាគពី របៀបដែលអ្នកនឹងយកឈ្នះលើរបាំងណាមួយក្នុងការចូលទៅទីផ្សារដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។

សេវាកម្ម ឬខ្សែផលិត

តើអ្នកលក់អ្វីខ្លះ? តើវាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? តើវដ្តជីវិត ផលិតផលគឺជាអ្វី?

សង្ខេបការអនុវត្តន៍ និងយុទ្ធសាស្ត្រ

នៅក្នុងផ្នែកនេះអ្នកត្រូវកំណត់ទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក: តើអ្នកធ្វើអ្វីសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅ របស់អ្នកហើយអ្វីដែលធ្វើអោយអ្នកបានល្អបំផុត? លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ពីរបៀប ដែលអ្នកនឹងអភិវឌ្ឍ និងរក្សាអតិថិជនអោយមានភាពស្មោះត្រង់។ ត្រូវតែជាក់លាក់។ រួមបញ្ចូល ការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទ និងថវិកាហើយត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចតាម ដានលទ្ធផលបាន។

ការចាត់ចែង និងគ្រប់គ្រង

ទម្រង់រួមមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ និងការគ្រប់គ្រងធនធានអាជីវកម្មរបស់អ្នករួមទាំងក្រុមការ ងារគ្រប់គ្រងខាងក្នុង ធនធានការគ្រប់គ្រងខាងក្រៅ និងតម្រូវការធនធានមនុស្ស។ ដោយរាប់ បញ្ចូលទាំងការសង្ខេបប្រវត្តិ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក – វាគួរតែធ្វើឡើងដូច ជាប្រវត្តិរូបខ្លីៗ – និងរៀបរាប់អំពីមុខងារផ្សេងៗរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុន។

ផែនការប្រតិបត្តិ

ការពិពណ៌នាអំពីទីតាំងជាក់ស្តែងទីតាំងអាជីវកម្ម បរិក្ខារសម្ភារៈ និងឧបករណ៍របស់អ្នក ប្រភេទ នៃតម្រូវការបុគ្គលិក តម្រូវការតំរូវការសារពើភ័ណ្ឌ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ព្រមទាំងព័ត៌មានលំអិត ប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដូចជាការពិពណ៌នាអំពីដំណើរការផលិតជាដើម។

ទីផ្សារ និងការលក់

តើអ្នកមានគម្រោងធ្វើទីផ្សារអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្រ្តលក់របស់ អ្នក? រាប់បញ្ចូលការពន្យល់លម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្រ្តលក់ ផែនការតម្លៃ សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងឃោសនាលក់ដែលបានស្នើ និងអត្ថប្រយោជន៍ពីផលិតផលឬសេវាកម្ម

១០ការព្យាករហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការថវិកា ការផ្តល់ការព្យាករហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបម្រុងទុកសំណើរបស់អ្នកគឺសំខាន់ ណាស់។ ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការព្យាករហិរញ្ញវត្ថុ របស់អ្នកសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់អ្នក។

យ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកនេះគួរតែរាប់បញ្ចូលរបាយការណ៍លទ្ធផល និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដែល អ្នកបានព្យាករហើយនិងការពិពណ៌នាសង្ខេបនៃការសន្មតដែលអ្នកកំពុងធ្វើជាមួយនឹងការព្យាកររបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចចង់ដាក់បញ្ចូលតារាងតុល្យភាពរបស់អ្នក ការព្យាករណ៍ការលក់ អនុបាតពាណិជ្ជកម្ម និងការវិភាគលម្អិតព្រឹត្តិការ។