04-11-2020

គោលការណ៍នៃការអនុវត្តល្អសម្រាប់អាជីវករ រៀបចំដោយ

(ភាសាខ្មែរ) គោលការណ៍នៃការអនុវត្តល្អសម្រាប់អាជីវករ រៀបចំដោយអង្គការ ILO និង អាស៊ាន

ទាញយកឯកសារទាំងមូលតាមឯកសារភ្ជាប់ខាងក្រោម

005_គោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច