15-10-2019

តស៊ូមតិនិងគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគ្រិនវ័យក្មេង

(English) Content Advocate and support the implementation of Cambodia Industrial Development Policy to advance the interest of young entrepreneurs Closely collaboration with Ministry of Economy and Finance