ទម្រង់គំរូ ប័ណ្ណ​ទូទាត់​សំណើរថវិការប្រើមុន (Advance Clearance)

ទម្រង់ ប័ណ្ណ​ទូទាត់​សំណើរថវិការប្រើមុន (Advance Clearance) បែបបទនៃ​ការ​ទូទាត់ ប័ណ្ណសំណើរ​ថវិការមុន ។ សម្រាប់ប័ណ្ណសំណើរ​ថវិការមុន(Advance Voucher) ជាទូទៅមាន​ប្រតិបត្តិការមួយចំនួនក្នុងការបើកប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ចំណាយផ្សេងៗដូចជា បេសកកម្មចុះ​ខេត្ត ការទិញទំនិញឬសម្ភារៈ​នានា​ ឬបុរេប្រទានបុគ្គលិកជាមុន។ ដូច្នេះទម្រង់ ប័ណ្ណ​ទូទាត់​សំណើរថវិការប្រើមុន ត្រូវបានប្រើដើម្បីទូទាត់ប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។

នៅ​ក្នុង​ទម្រង់ ប័ណ្ណ​ទូទាត់​សំណើរថវិការប្រើមុន(Advance Clearance) យើង​ខ្ញុំ​មាន​ជូន​ជាឧទាហរណ៍ដែលបានផ្សារភ្ជាប់សាច់​រឿង​ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មុននៅក្នុង ប័ណ្ណសំណើរ​ថវិការមុន (Advance Voucher) ដែលអាចពន្យល់បានយ៉ាងងាយស្រួលពីការភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការ។

BIC TEMPLATE ACCOUNT – 0002 – Advance Clearance Form KH & EN