ការរៀបចំកាលវិភាគការងារបុគ្គលិកគម្រោង

និយមន័យ

ឧបករណ៍នេះជួយដល់អ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំផែនការធនធានមនុស្សរបស់អ្នក។ វានឹងអាចឱ្យអ្នកគណនាចំនួនបុគ្គលិកដែលអ្នកត្រូវការក្នុង    រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ឬដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក។

របៀបប្រើឧបករណ៍នេះ

នេះជាឧបករណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីជួយអ្នករៀបចំបុគ្គលិករបស់អ្នក។ អ្នកអាចប្ដូរតាមបំណងទៅតាមម៉ោងដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងវេននីមួយៗ (ពេលព្រឹក ពេលរសៀល និងពេលល្ងាច) ហើយប្រើកូដពណ៌ ឬ សញ្ញា X ដើម្បីសម្គាល់និយោជិកដែលគ្របដណ្តប់លើការផ្លាស់វេននីមួយៗ។ អ្នកអាចប្រើវានៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំសប្តាហ៍ និង / ឬមានផែនការប្រចាំខែ។

ការពិពណ៌នាឯកសារ

ឯកសារនេះគឺជាគំរូសៀវភៅបញ្ជីជា Microsoft Excel ។ នៅពេលអ្នកទាញយកឯកសារអ្នកត្រូវចម្លងវាទៅថតទុកក្នុង EXCEL \ XLSTART របស់អ្នកដើម្បីប្រើវា។

លក្ខណៈពិសេស

  • ទាញយកគម្រូសន្លឹកសៀវភៅបញ្ជីនេះត្រឹមតែម្ដង ហើយអ្នកអាចប្រើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាន។
  • សៀវភៅបញ្ជីនេះមានទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់កាលវិភាគបុគ្គលិកប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែ។
  • សៀវភៅបញ្ជីអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងទាំងស្រុង – អ្នកអាចបន្ថែមឬលុបធាតុណាមួយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ឬកែប្រែទម្រង់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
  • សៀវភៅបញ្ជីនេះងាយស្រួលប្រើ។ គ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលបុគ្គលិករបស់អ្នកវានឹងបង្ហាញអ្នកពីការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មថ្មីរបស់អ្នក។

សូមទាញយកសៀវភៅបញ្ជីនៅទីនេះ Projected Staffing Schedule Worksheet

តារាងបែងចែកកាលវិភាគធ្វើការរបស់បុគ្គលិក

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

កាលវិភាគការងារបុគ្គលិកគម្រោង    ម៉ោងធ្វើការ

7am – 12pm

 12pm-17pm
សម្រាប់ខែ៖  
សប្តាហ៍ចាប់ផ្តើម ថ្ងៃ/ ខែ/ ឆ្នាំ
ឈ្មោះបុគ្គលិក ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ ថ្ងៃអាទិត្យ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
បុគ្គលិក ក
បុគ្គលិក ខ
បុគ្គលិក គ
បុគ្គលិក ឃ
បុគ្គលិក អ
សប្តាហ៍ចាប់ផ្តើម ថ្ងៃ/ ខែ/ ឆ្នាំ
ឈ្មោះបុគ្គលិក ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ ថ្ងៃអាទិត្យ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
បុគ្គលិក ក
បុគ្គលិក ខ
បុគ្គលិក គ
បុគ្គលិក ឃ
បុគ្គលិក អ
សប្តាហ៍ចាប់ផ្តើម ថ្ងៃ/ ខែ/ ឆ្នាំ
ឈ្មោះបុគ្គលិក ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ ថ្ងៃអាទិត្យ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
បុគ្គលិក ក
បុគ្គលិក ខ
បុគ្គលិក គ
បុគ្គលិក ឃ
បុគ្គលិក អ
សប្តាហ៍ចាប់ផ្តើម ថ្ងៃ/ ខែ/ ឆ្នាំ
ឈ្មោះបុគ្គលិក ថ្ងៃចន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ ថ្ងៃអាទិត្យ
ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល ពេលព្រឹក ពេលរសៀល
បុគ្គលិក ក
បុគ្គលិក ខ
បុគ្គលិក គ
បុគ្គលិក ឃ
បុគ្គលិក អ