រៀបចំឯកសារ និងព័ត៌មានបឋម

ឯកសារខាងក្រោមនេះគួរត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរៀបចំនៃការប្រើប្រាស់ BanhJi ។ ហើយក៏មិនតម្រូវទាមទារគ្រប់

ព័ត៌​មាននោះដែរ។

  ឯកសារពាក់ព័ន្ធ ទំព័រ ព័ត៌មានរបស់អ្នក Þ
ព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក      
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងអាសយដ្ឋាន ទំព័រគ្រប់គ្រង o
កាលបរិច្ឆេទឆ្នាំសារពើពន្ធ (ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូជាលំនាំដើមកាលបរិច្ឆេទសារពើពន្ធ) ទំព័រគ្រប់គ្រង o
អតប​ និងលេខចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន) ទំព័រគ្រប់គ្រង o
រូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន វាជាកត្តាមួយដែលសំខាន់​ រូបិយប័ណ្ណគោល របស់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចកែប្រែបានទេបន្ទាប់ពីបង្កើតក្រុមហ៊ុន​ ក្នុង BanhJi​ រួចហើយ ទំព័រគ្រប់គ្រង o
ទិន្នន័យស​ម្រាប់បើកសមតុល្យដើមគ្រា    
តារាងគណនី (តារាងគណនីមានរួចស្រាប់ ដោយត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកទៅលើការអនុវត្តន៍សម្រាប់សហគ្រាសទូទៅ)ក្នុងនោះមានឈ្មោះគណនី លេខសំគាល់ និងការបរិយាយ។ ទំព័រគណនេយ្យ o
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ នៅពេលបិទបញ្ជីចុងគ្រាប្រសិនអ្នកមិនមានរបាយការណ៏ ហរិញ្ញវត្ថុនោះទេ អ្នកគួរតែធ្វើតាម ការណែនាំ ដូចខាងក្រោមនេះ ទំព័រគ្រប់គ្រង
*  គ្រប់សមតុល្យសាច់ប្រាក់ទាំង​អស់ត្រូវបានបែងចែកចេញទៅ តាមប្រភេទ មានដូចជា សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ គណនីសន្សំ គណនីចរន្ត និងគណនីដាក់ប្រាក់រយៈពេលវែង ទំព័រគណនេយ្យ o
*  ​​វិក័យប័ត្រលក់ ដែលមិនទាន់ទូទាត់ និងបានទូទាត់ខ្លះ ទំព័រ

អតិថិជន

o
*  រាល់ប្រាក់កក់​ ឬការបង់ប្រាក់មុន ទៅអោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ​ដូចជាការកក់ប្រាក់ សំរាប់ការទិញនូវសន្និធិ ដែលមិនទាន់បានទទួលទំនិញ ការ​កក់ប្រាក់ជួល កក់ប្រាក់បង់​ថ្លៃអ៊ីនធើណេត និង​ ទូរស័ព្ទ ទំព័រអ្នកផ្គត់ផ្គង់ o
*  បញ្ជីសន្និធិ (ដូចជាផលិតផលសម្រេច វត្ថុធាតុដើម​ ដែលមានទាំងបរិមាណ និងថ្លៃដើមពេលទិញ។ សូមមើលនៅផ្នែកសន្និធិ ដែលមាន ការណែនាំ​បន្ថែម ទំព័រ

ផលិតផល/សេវាកម្ម

o
*  បញ្ជីទ្រព្យសកម្មរយះពេលវែង មានដូចជាដី ការចំណាយដើម្បីរៀបចំដី សំណង់និងការកែលម្អ ម៉ាស៊ីន យានយន្ត គ្រឿងសង្ហារឹមនិងបរិក្ខា ព្រមទាំង កុំព្យូទ័រនិងសំភារះបច្ចេកវិទ្យា ។ ទំព័រគណនេយ្យ o
*  វិក្កយបត្រមិនទាន់បានទូទាត់ទៅអោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់

 

ទំព័រអ្នកផ្គត់ផ្គង់ o
*  ប្រាក់កក់ពីអតិថិជន ដែលអ្នកមិនទាន់ប្រគល់ទំនិញ​ ឬ ផលិតផល ទំព័រ

អតិថិជន

o
*  គ្រប់កំចីពីធនាគារ​ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឬស្ថាប័នផ្សេងៗ

 

ទំព័រគណនេយ្យ    o
*  ជាចុងក្រោយ គឺដើមទុនដែលអ្នកបានវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មនេះ ទំព័រគណនេយ្យ o

 

បញ្ជីសំខាន់ៗ    
 បញ្ជីអតិថិជន: ប្រភេទអតិជន​ លេខសំគាល់

ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងអតិថិជន : ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង លក្ខខណ្ឌទូទាត់  វិធីសាស្រ្តដឹកជញ្ជូន

ផ្នែកអតិថិជន

 

  o
បញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ប្រភេទអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​ និងលេខសំគាល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់

ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់: ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ព័តមានទំនាក់ទំនង លក្ខខណ្ឌទូទាត់  វិធីសាស្រ្ត ដឹកជញ្ជូន

ទំព័រអ្នកផ្គត់ផ្គង់   o
៣ ​​    បញ្ជីផលិតផលនេះគឺជាបញ្ជីសំខាន់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិត  
  *  ការកំណត់សម្រាប់ផលិតផល: ប្រភេទនៃសន្និធិដែលអ្នកលក់ ក្រុមសន្និធិដែលនៅក្រោមប្រភេទដូចគ្នា និងម៉ាកផលិតផល នៃសន្និធិសម្រាប់លក់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតាមដានម៉ាក ទំព័រ

អតិថិជន

  o
*  បញ្ជីសន្និធិ: ​លេខរៀងសន្និធិទៅតាមធាតុ និងសន្និធិជាមួយតំលៃ ថ្លៃដើម បរិមាណសន្និធិនៅក្នុងដៃ រួមទាំងខ្នាតរង្វាស់ ប្រភេទសាច់ប្រាក់ និងកូដអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬកូដអតិថិជន (បើអាចរកបាន) ទំព័រ

អតិថិជន

o
បញ្ជីទ្រព្យ​សកម្មរយៈពេលវែង: ឈ្មោះរបស់ទ្រព្យសកម្ម កាលបរិច្ឆេទការទិញ ថ្លៃដើម អ្នកផ្គត់ផ្គង់ បរិយាយ ទីតាំង និងព័​ត៌​មាននៃការធានា ទំព័រគណនេយ្យ   o
បញ្ជីបុគ្គលិកលេខសំគាល់បុគ្គលិក ព័ត៌មានបុគ្គលិក ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន តួនាទី ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានពីប្រាក់ខែសម្រាប់ពន្ធអាករ ទំព័រ

រដ្ឋបាល

  o