របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ:

ទស្សនៈជាមូលដ្ឋាន

វិធីសាមញ្ញបំផុតក្នុងការគិតគូពីគណនេយ្យ គឺត្រូវពិនិត្យមើលវាពីអ្នកប្រើសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

 • អាជ្ញាធរពន្ធ ចង់ប៉ាន់ប្រមាណលើលទ្ថភាពប្រាក់ចំនេញដើម្បីអោយពួកគេអាចរកឃើញថាតើកម្រៃពន្ធប៉ុន្មានដែលគេត្រូវបង់។
 • វិនិយោគិនចង់ប្រៀបធៀបពីបណ្តាអាជីវកម្មខុសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយណាដែលនឹងផ្តល់នូវប្រាក់ចំណេញមកវិញល្អបំផុត។
 • រដ្ឋាភិបាលចង់ឃើញភ័ស្តុតាងដែលថាអាជីវកម្មនានាគោរពតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានា ស្តីពីប្រព័ន្ធគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាធម្មតារួមមានគណនីចំណេញ និងខាត (ឬរបាយការណ៍ចំណូល) តារាងតុល្យការ ហើយជាញឹកញាប់របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ (ឬរបាយការណ៍នៃប្រភពនិងសំណើសុំមូលនិធិ) ។ ទាំងនេះគឺជាឯកសារផ្លូវការដែលមានទម្រង់ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេ ពឹងផ្អែកលើកំណត់ត្រាមូលដ្ឋានដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេ។

“សមីការគណនេយ្យ”

ការរក្សាទុកកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការរក្សាទុកបញ្ជីគណនេយ្យ (ឬការចុះបញ្ជីទ្វេភាគ ដើម្បីប្រើឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់វា) និងត្រូវបានពិពណ៌នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងសតវត្សទី ១៥ ។ ឈ្មួញ និងពាណិជ្ជករ ត្រូវការប្រព័ន្ធមួយដើម្បីតាមដានអ្នកដែលជំពាក់លុយពួកគេ ឬក្រុមអ្នកដែលពួកគេជំពាក់លុយ។ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងសាមញ្ញ និងប្រណិតភាព។ វាបានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងអាជីវកម្មមានដូចខាងក្រោម:

 1. ធនធានដែលអាជីវកម្មមាន (ទ្រព្យសកម្ម)
 2. ធនធានដែលអាជីវកម្មជំពាក់ (បំណុល)
 3. ធនធានដែលបានវិនិយោគលើមុខជំនួញ (ដើមទុនរួមមានប្រាក់កម្ចី និងប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែងមិនត្រូវបានគេយកចេញ)
 4. ការជួញដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលប៉ះពាល់តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃរាល់ទំនិញខាងលើ (ការលក់ និងការទិញ)

រូបមន្តសាមញ្ញមួយពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបីចំណុចដំបូងនៃចំណុចខាងលើនេះ។ តម្លៃនៃធនធានដែលជាកម្មសិទ្ធិ (A) ដកនឹងនៃតម្លៃធនធានដែលជំពាក់ (B) ស្មើធនធានដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងមុខជំនួញ (គ) ។ ជួនកាលនេះត្រូវបានហៅថា “សមីការគណនេយ្យ” ។

A-B=C, ឬ,

ភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិ និងអ្វីដែលជំពាក់ ជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថា ទ្រព្យតម្លៃសុទ្ធ។ ទ្រព្យតម្លៃសុទ្ធត្រូវតែដូចគ្នានឹងដើមទុនវិនិយោគ។ នោះហើយជាអ្វីដែលផ្តល់នូវការកើនឡើងទៅក្នុងតារាងតុល្យការ។ទាំងពីរនេះត្រូវតែមានតុល្យភាពជានិច្ច។ ធាតុរបស់វានីមួយ ៗ ត្រូវតែត្រូវបានតំណាងដោយសាច់ប្រាក់ ការសន្យាក្នុងការបង់ ឬវត្ថុមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដ។ គណនីចំណេញ និងខាត ពិពណ៌នាអំពីការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃដែលមានលទ្ធផលនៅក្នុងចលនានៃធាតុនីមួយៗ នៃតារាងតុល្យការ។

អ្នកអាចរកឃើញឧបករណ៍មានប្រយោជន៍មួយចំនួននៅទីនេះ ដែលនឹងជួយពន្យល់អ្នកពីរបៀបដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នា:

 • របៀបភ្ជាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍: សមីការគណនេយ្យនៅកន្លែងធ្វើការ Accounting equation at work
 • តារាងតុល្យការ និងឧទាហរណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញ និងខាត: រឿងអាជីវកម្មរបស់ចរិយា
 • ឧទាហរណ៍របាយការណ៍ លំហូរសាច់ប្រាក់: រឿងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចរិយា

របៀបកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរក្សាទុក

ជាការពិតណាស់ ការយល់ដឹងអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនមានច្រើនទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យដើម្បីបង្កើតវា។ មាន វិធីសាស្រ្តជាមូលដ្ឋានចំនួនបីដែលអ្នកអាចទទួលយកក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាគណនេយ្យ:

 1. សូមព្យាយាមរក្សាព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់នៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដោយប្រើរបាយការណ៍ធនាគារ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីនាំផ្លូវអ្នក។
 2. ប្រើសៀវភៅរូបវន្តគណនី (ទាំងនៅលើក្រដាស ឬក្នុងសៀវភៅបញ្ជី) ដែលកន្លែងកំណត់ត្រាទិន្នន័យលំអិតនៃប្រតិបត្តិការនីមួយៗត្រូវបានរក្សាទុក ហើយតុល្យភាពលើគណនីនិមួយៗ និងរបាយការណ៍មូលដ្ឋានត្រូវបានផលិត។
 3. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សារាល់កំណត់ត្រាទាំងអស់របស់អ្នក ផលិតរបាយការណ៏ និងផ្តល់នូវការវិភាគលម្អិត ហើយធានាថាសមីការគណនេយ្យមូលដ្ឋាន និងគោលការណ៍នៃសៀវភៅតុល្យការ ត្រូវបានរក្សាដោយទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ វាមានកម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនលើប្រព័ន្ធគណនេយ្យតាមកុំព្យូទ័រ។

អ្នកនឹងរកឃើញតារាងលំហូរ flowchart here មួយនៅទីនេះដែលពិពណ៌នាអំពីជម្រើសបើកចំហសម្រាប់អាជីវកម្មភាគច្រើន។ ដូចនឹងរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតវាជាការល្អបំផុតក្នុងការទិញអ្វីដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចប្រឹងប្រែង ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សដែលនឹងត្រូវបានប្រើវា។