បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងគោលការណ៍ធនធានមនុស្ស

នៅក្នុងបរិយាកាសអាជីវកម្មខ្នាតតូចនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សទាក់ទងជាមួយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក។ ភារកិច្ចខុសគ្នាតាមក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាធម្មតារួមបញ្ចូលបុគ្គលិកនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ គោលការណ៍ធនធានមនុស្សជួយរក្សាបុគ្គលិកនៅលើទំព័រតែមួយនិងកែលម្អប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ បើគ្មានគោលការណ៍ទាំងនេះទេនិយោជិកអាចយល់ច្រឡំអំពីវប្បធម៌និងការរំពឹងទុករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កឱ្យមានបរិយាកាសការងារវឹកវរ។

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក​និងផ្តល់​ការងារ

ការផ្សព្វផ្សាយជ្រើស​រើស​បុគ្គលិកនិងការជួលបុគ្គលិកគឺជាមុខងារធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់មួយ។ គោលនយោបាយធនធានមនុស្សដែលរួមបញ្ចូលនូវអ្វីដែលចូលទៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកអំពីការរំពឹងទុកនិងនីតិវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រសិនបើនិយោជិកចង់ផ្ញើពាក្យសុំការងារឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការផ្តល់​ការងារ​និងការតំលើងឋានៈ

គោលការណ៍ធនធានមនុស្សពន្យល់ពីជំហររបស់ក្រុមហ៊ុនលើការផ្តល់​ការងារ​ និងតំលើងឋានៈ នេះរួមបញ្ចូលទាំងមូលដ្ឋានសម្រាប់ជួលបុគ្គលិក បញ្ឈប់និងដំណើរការសម្រាប់កំណើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ និយោជិកដែលជាធម្មតាចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្ថានភាពល្អជាធម្មតាមានសិទ្ធិទទួលបានសំណង ហើយនិយោជិកដែលបានបំពេញការងារ​ដោយលើសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេទទួលបានការតំលើង​ឋានៈ។ គោលការណ៍ទាំងនេះគួរ​រួមមានអ្វីៗដែលនិយោជិកត្រូវពិចារណាក្នុងករណីទាំងនេះមុន​ពេល​ចាកចេញ។

ការទូទាត់​ប្រាក់​សំណងនិងការវាយតំលៃ

ធនធានមនុស្សប្រើបច្ចេកទេសវិភាគការងារនិងការស្ទង់មតិទីផ្សារដើម្បីកំណត់ចំនួនប្រាក់លើកទឹកចិត្ត​ដល់និយោជិកខណៈពេលដែលគាត់មាន​សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្លាំងពលកម្ម។ លើសពីនេះទៀត នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយត្រូវដោះស្រាយការវាយតំលៃនិងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក។ ប្រសិន​បើ​គោលនយោបាយមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនបុគ្គលិកដែលទទួលបាន ពួកគេត្រូវ​បញ្ជាក់ប្រាប់​ថានិយោជិកថា​ ការទួទាត់​សំណងគឺ​ធ្វើ​ស្របតាមជំនាញ ការខិតខំ និងវិសាលភាពនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ។ នេះជា​ការ​ជូនដំណឹងដល់និយោជិកអំពីមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រាក់​សំណង។

ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍

គោលនយោបាយធនធានមនុស្សរួមមានបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈដូច្នេះនិយោជិកអាចដឹងពីធនធានដែលមានសម្រាប់ពួកគេអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន។ គោលនយោបាយទាំងនេះក៏ជួយធានាដល់បុគ្គលិកថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមអោយ​យល់​ពី​ការភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនផងដែរ។

បញ្ហានិយោជិក

គោលនយោបាយធនធានមនុស្សជូនដំណឹងដល់និយោជិកអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ។ មិនថានេះទាក់ទងនឹងមិត្តរួមការងារ ការគ្រប់គ្រង ឬការងារដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ​និយោជិកចង់ដឹងថាពួកគេមាននរណាម្នាក់ដែលពួកគេអាចចែករំលែកការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេជាលក្ខណៈឯកជន។ គោលការណ៍នេះបង្ហាញពីខ្សែសង្វាក់​ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចជានិយោជិក តាម​រយៈអ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកមើលការខុសត្រូវរបស់គាត់ ឬទៅដោយផ្ទាល់ដល់​នាយក​ដ្ឋាន​ធនធានមនុស្ស។

ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន

សៀវភៅណែនាំគោលការណ៍ធនធានមនុស្សគូសបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយនិងក្រមសីលធម៌ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះរួមមានធាតុដូចជាក្រម​ឯកសណ្ឋាន​ការងារ​ វិស្សមកាលការងារ ពេលវេលាផ្ទាល់ សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការការរើសអើងនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តរួមការងារ និងអតិថិជន។ ក្រមសីលធម៌មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសពីព្រោះវាច្រើនតែប្រែប្រួលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ តាម​រយៈការ​គូស​បញ្ជាក់ឥរិយាបទល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និយោជិកដឹងពីអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុក។

ពាក្យសុំច្បាប់ការងារ

ច្បាប់ការងារមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងស្មុគស្មាញ។ គោលនយោបាយធនធានមនុស្សរួមបញ្ចូលទាំងការប្រកាសច្បាប់ដើម្បីឱ្យនិយោជិកយល់ពីរបៀបដែលច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះពួកគេ។ គោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ការងារថែម​ម៉ោង ការរក្សាកំណត់ត្រាការងារ អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក និងការឈប់សម្រាក បញ្ជាក់ប្រាប់​និយោជិកនូវសិទ្ធិទទួល​បាន​អ្វី​ៗ​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​​ ដូច​ជា​ ការទទួល​ប្រាក់​ឈ្នួល​ទៀងទាត់ ។ល។

មូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចប់

គោលការណ៍ធនធានមនុស្សគូសបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនិយោជិកអាចត្រូវបានបណ្តេញចេញ។ ការពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់ការងារអាចជួយការពារក្រុមហ៊ុនពីការគុំគួនណាមួយ​ ប្រសិនបើនិយោជិកត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយសាររំលោភគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដើម្បីជួយ MSME ឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបសរសេរបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងគោលនយោបាយ​ធនធានមនុស្ស ឯកសារខាងក្រោមអាចទាញយកបាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការសំខាន់ដែល​ត្រូវ​កត់សម្គាល់ថា ដើម្បីមានឯកសារល្អតំរូវ​តាម​ច្បាប់ការងារ អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីតែងឬរចនាស្របតាមច្បាប់ការងារកម្ពុជា។

BIC​​​ TEMPLATE ADMIN – 0003 បទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង