គំរូវិក្កយ​បត្រ​ជាប់អាករ (VAT)

នេះគឺជាគំរូវិក័យប័ត្រពន្ធដែលមានព័ត៌មានទាំងអស់ណែនាំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដូចខាងក្រោម៖

១. ឈ្មោះ​សហគ្រាស អាសយដ្ឋាន និងលេខអត្តសញ្ញាណកម្ម អ.ត.ប (លេខ VATTIN) របស់​សហគ្រាស​ជាអ្នកលក់​ឬ​អ្នក​ផ្គត់​ផ្គង់

២. ត្រូវមាន​លេខ​រៀងវិក្កយបត្រ​តាម​លំដាប់​និង​ត្រូវមាន​កាលបរិច្ឆេទចេញ​វិក្កយបត្រ​អោយ​បាន​ច្បាស់​លាស់​

៣. ឈ្មោះ​និង​អាសយដ្ឋានរបស់​អ្នក​ទិញ ព្រម​ទាំងលេខ​អត្ត​សញ្ញាណកម្ម អ.ត. ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ទិញ​ជា​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស

៤. សេចក្តី​បរិយាយ​ បរិមាណ និង​ថ្លៃលក់​ទំនិញ ឬ​សេវា

៥. តម្លៃ​សរុបដែល​មិនទាន់​គិតអាករ និង​ប្រាក់​អាករដាច់​ដោយឡែក

សូម​ចុចលីងខាងក្រោម​ដើម្បី​ទាញយក​គំរូឯកសារនេះ

BIC-TEMPLATE-ACCOUNT-0005-TAX-Invoice-KH-EN

ឯកសារនេះគឺជាឯកសារគម្រូតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះវិក័យប័ត្រសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗ សូមចូលអានវិធានវិក្កយបត្ររបស់នាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖

ប្រកាស_723​_វិធានវិក្កយបត្រ_Aug’19